Menu

ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อท. 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 – บ้านคลองขุน อำเภอโพธิ์ทอง,วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท. 4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 – บ้านยางห้าร้อย อำเภอโพธิ์ทอง,แสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล. 3064 – บ.ยางห้าร้อย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล. 334 – บ.อินทประมูล อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อท. 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 – บ้านโคกช้าง อำเภอเมือง,วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง

ระบบงานต่างๆ

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุ

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

องค์ความรู้ 2563

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

Facebook

Facebook

ท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

ลงนามออนไลน์

ลงนามออนไลน์

ระบบ internet

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

งารสารบรรณ

งานการเงิน

Scroll Up Skip to content