Menu
home
>>
ข่าวกิจกรรม
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2564 ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ตามนโยบายงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

Scroll Up Skip to content