Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

 

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

แขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ

แขวงทางหลวงชบทนนทบุรี

          แขวงทางหลวงชบทอ่างทอง

แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา

Scroll Up Skip to content