Menu
home
>>
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีช่างผู้ควบคุมงานและผู้ช่วยผู้ควบคุมงานเข้าร่วมปะชุม โดยได้ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้าง ประมาณราคา และพื้นที่การก่อสร้าง เพื่อเตรียมพร้อมให้การก่อสร้างการ เป็นไปตามมาตรฐานทาง และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

Scroll Up Skip to content