Menu
home
>>
ประชุมเพื่อติดตามงานและมอบนโยบานในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชุมเพื่อติดตามงานและมอบนโยบานในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคล ศุภนัตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง เป็นประธานการประชุมติดตามผลงานและมอบนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ติดตามผลการดำเนินงานแต่ละ กลุ่ม ส่วน ฝ่าย, ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นไปตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content