Menu
home
>>
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย อท 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 – บ้านห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 

วันที่ 18  พฤษภาคม 2563  นายกริชชัย  ธาราเสาวรภย์  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  นำคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน  สาย อท 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 – บ้านห้วยโรง  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามมาตรฐาน  มีความมั่นคง  แข็งแรง  และปลอดภัย       โดยมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน โปร่งใสตรวจสอบได้ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่

อื่นๆ

ขทช.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4032 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 – บ้านยางห้าร้อย อำเภอโพธิ์ทอง,แสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง งวดที่ 13 และงวดที่ 16 รวม 2 งวด (ครั้งที่ 3)

ขทช.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสาย อท 4032 แยกทางหลวง หมายเลข 3064 – บ้านยางห้าร้อย อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร งวดที่ 1,งวดที่ 2, งวดที่ 3, งวดที่ 4, งวดที่ 5, งวดที่ 6 และงวดที่ 10 รวม 7 งวด (ครั้งที่ 1)

ขทช.อ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า โครงการงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4032 แยกทางหลวง หมายเลข 3064 – บ้านยางห้าร้อย อำเภอโพธิ์ทอง,แสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง งวดที่ 3 ,งวดที่ 7, งวดที่ 10, งวดที่ 12, งวดที่ 14, และงวดที่ 15 รวม 6 งวด (ครั้งที่ 2)

Scroll Up Skip to content