home

ขทช.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก บ้านหัวเด่นและโครงการฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล บ้านสีบัวทอง

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 16:00

ขทช.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการงานงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย บ้านสามหน่อ

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 11:00

ขทช.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการอำนวยความปลอดภัย บ้านโคกช้าง

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 10:30

ขทช.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย บ้านมหานาม

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 10:00

ขทช.อ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งราวกันอันตราย) บ้านสาวร้องไห้

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 1 โครงการ

สัญญาจ้าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 15:09

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 1 โครงการ

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านเพชร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 15:56

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 1 โครงการ

โครงการซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ส่าย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501- บ้านโคกช้าง  อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 05 พ.ย. 2561 17:02

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 4 โครงการ

  1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บ้านท่าตะโก อ.แสวงหา,โพธิ์ทอง  อ.สามโก้  จ.อ่างทอง     2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 5021 แยกทางชนท อท 4024 - บ้านอบทม  อ.วิเศษชัยชาญ   จ.อ่างทอง   3. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บ้านโพสะ  อ.เมือง  จ.อ่างทอง 4. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3509 - บ้านทองเลื่อน  อ.แสวงหา  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 05 พ.ย. 2561 10:33

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านไผ่ดำ  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง  2. โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3195 - บ้านสามเรือน   อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง    3.  โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย อท  4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านโคกช้าง  อ.เมือง,อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 16:59

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย อท 4004 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านสาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย อท  4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3064 -บ้านไผ่ดำ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

วันที่ : 01 พ.ย. 2561 14:56

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 2 โครงการ

1. โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 5042 แยกทางหลวงชนบท  อท 2040 - บ้านหนองเจ็ดเส้น  อ.เมือง  จ.อ่างทอง  2. โครงการฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล  สาย อท 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านสีบัวทอง  อ.แสวงหา,โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 15:47

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญาจ้าง จำนวน 1 โครงการ

 โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501-บ้านโคกช้าง  อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 15:32

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญา จำนวน 3 โครงการ

1. โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4001 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 - บ้านหัวเด่น อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  2.โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย อท 4020 แยกทางหลวงหมายเลข 3064-บ้านไผ่ดำ  อ.โพธิ์ทอง  จ.อ่างทอง 3. โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย อท 4022 แยกทางหลวงหมายเลข 3372-บ้านสามหน่อ  อ.สามโก้  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 15:18

logo
ขทช.อ่างทอง ตกลงทำสัญญาจ้าง จำนวน 1 โครงการ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย อท 4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3509-บ้านทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 14:50

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 10:00

logo
คู่มือสำหรับประชาชน 14 คู่มือ โดย กรมทางหลวงชนบท ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

วันที่ : 29 ต.ค. 2561 11:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

วันที่ : 25 ต.ค. 2561 16:00

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน กันยายน 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 08 ต.ค. 2561 13:15

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 11:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 กลุ่มที่ 1

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 10:30

logo
ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นด้านงานซ่อมบำรุงทาง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 13:30

logo
ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 15:30

logo
ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 16:15

logo
งบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท E-GP
สรุปจัดซื้อจัดจ้่งแบบ สขร.1

 
 
 
     
   
   

 

                   

                                                  นายนิจ  เพ็ชรคง

                                         (MR. NIJ   PETCHKONG)

                            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

  

ข่าวฝึกอบรม
ระบบอินทราเน็ต
   

 

home

ข้อมูลเผยแพร่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท E-GP
สรุปจัดซื้อจัดจ้่งแบบ สขร.1