home

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 สายทาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย อท 4024 แยกทางหลวงหมายเลข 3454-บ้านสีบัวทอง อ.วิเศษชัยชาญ,โพธิ์ทอง,แสวงหา  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 14:13

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ

1.ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรี สาย อท 2040 แยกทางหลวงหมายเลข 32-บ้านโพสะ  อ.เมือง จ.อ่างทอง 2.ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรี สาย อท 5021 แยกทางหลวงชนบท อท 2024-บ้านอบทม  อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 15:31

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 สายทาง

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข  3501-บ้านโคกช้าง   อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 11:36

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ

1. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.334 - บ้านโรงช้าง อ.เมือง จ.อ่างทอง  2. ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทล.3064 - บ้านยางห้าร้อย  (ตอนที่2) อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 11:29

logo
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 สายทาง

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 5021 แยกทางหลวงชนบท อท 2024 - บ้านอบทม อ.วิเศษชัยชาญ  จ.อ่างทอง 

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 09:51

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท จำนวน 1 สายทาง

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501-บ้านโคกช้าง อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 13:49

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 โครงการ

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอิสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4026 แยกทางหลวงหมายเลข 3509-บ้านทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 14:53

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 13:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 12:55

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อท 4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3195-บ้านท่าตะโก อ.แสวงหา,โพธิ์ทอง,สามโก้ จ.อ่างทอง

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 09:36

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 11:30

logo
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 กลุ่มที่ 1

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 10:30

logo
ประกาศรายชื่อบุคลากรดีเด่นด้านงานซ่อมบำรุงทาง

วันที่ : 24 ส.ค. 2561 13:30

logo
ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 15:30

logo
ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 16:15

logo
งบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 16:00

logo
งบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 09 พ.ค. 2561 13:45

logo
งบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2561

วันที่ : 17 เม.ย. 2561 10:45

logo
งบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 08 มี.ค. 2561 09:30

logo
งบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 07 ก.พ. 2561 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท E-GP
สรุปจัดซื้อจัดจ้่งแบบ สขร.1

 
 
 
     
   
   

 

                   

                                                  นายนิจ  เพ็ชรคง

                                         (MR. NIJ   PETCHKONG)

                            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

  

ข่าวฝึกอบรม
ระบบอินทราเน็ต
   

 

home